Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

S’ha obert el període d’eleccions al Consell Escolar.

Ens trobem davant unes noves eleccions del Consell Escolar de la nostra escola. Aquest és el fet més important de participació i compromís que pot exercir la comunitat educativa per tractar temes de rellevància per a l’educació dels nostres infants. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre. És per aquest motiu que la vostra participació i implicació en les eleccions al Consell és tan important.

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE?
És l’òrgan col•legiat de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR?
•El/la director/a del centre que n’és el/la President/a.
•El/la Cap d’Estudis.
•Un regidor/a o representant de l’Ajuntament.
•Un nombre de representants de pares/mares o tutors legals dels alumnes (eleccions).
•Un nombre de representants de docents del centre (eleccions).
•Un/a representant de l’AMPA que pertany al sector pares.
•Un/a representant del personal d’administració i serveis.
•Un representant del personal d’atenció educativa.
•El/la secretari/ària del centre que actua de secretari/a del Consell.

QUÈ CAL FER PER SER CANDIDAT?
Presentar la seva candidatura al Director/a de l’escola dins del període del 6 de novembre al 16 de novembre de 9:00 a 16:30h.
Cal omplir un imprès a secretaria i signar-ho. La mesa electoral de cada sector comprovarà si són al cens els candidats i farà públiques les candidatures el 20 de novembre, al plafó del costat de l’AMPA.

CONDICIÓ DE MEMBRE ELECTE:
La condició de membre electe del consell escolar s’adquireix per quatre anys.
Enguany cal renovar un/a membre del sector famílies i tres del sector professorat.

SÓN COMPETÈNCIES DEL CONSELL ESCOLAR:
•Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per a una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
•Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
•Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats o institucions.
•Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
•Aprovar la carta de compromís educatiu.
•Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
•Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
•Intervenir en la resolució de conflictes, i si cal, revisar les sancions.
•Participar en la selecció i en la proposta de cessament del director.
•Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars i avaluar-ne el seu desenvolupament.
·Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
•Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i ambl’entorn.
•Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

6 de novembre: Convocatòria eleccions Consell Escolar.
Publicació del cens electoral sector pares i mares dels alumnes i sector professors.
Inici de presentació de candidatures dels diferents sectors: mares i pares, PAS i professors.
7 i 8 de novembre: Reclamacions del cens electoral.
9 de novembre: sorteig dels vocals de la mesa electoral del sector pares i mares a la 15:15h a la sala de mestres.
12 de novembre: Constitució de la mesa electoral del sector professorat.
16 de novembre: Data límit per presentar candidatures del sector pares i mares.
20 de novembre: Publicació dels candidats al plafó del costat de l’AMPA.
21 de novembre: Publicació del cens definitiu.
22 de novembre: Sol•licitud per actuar com a supervisor.
27 de novembre: Votació del sector professorat.
28 de novembre: Votació del sector pares i mares de 9:00 a 16:30.
30 de novembre: Publicació dels resultats de les eleccions.
10 de desembre: Constitució del nou Consell Escolar

Envieu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *