Normes de convivència

Assistència a classe i puntualitat
• L’assistència a classe és obligatòria. Cada docent controlarà l’assistència , matí i tarda, de l’alumnat de la seva tutoria o aula.

• Es obligatori justificar les absències i retards que es notificaran a l’escola mitjançant l’Agenda Escolar i/o justificant mèdic, si és el cas.

• Les absències no justificades es comunicaran a la família de l’alumne/a.

• En el cas d’absències reiterades, dins el marc d’actuacions previst per a aquests casos en el centre, es procurarà en primer lloc posar-se en contacte amb la família per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los l’obligatorietat de l’escolarització dels seus fills/es.
Si el problema persisteix es comunicarà la situació per escrit als serveis socials del municipi, per a que en facin el seguiment pertinent.
En darrer terme i si la situació no s’ha resolt la Direcció del Centre n’informarà a la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament.

• Si una família necessita absentar-se durant un període de temps per determinades circumstàncies, ho ha de comunicar al seu tutor/a i a la Direcció del centre, en cas contrari amb un mes seguit d’absentisme sense justificar es perdrà la plaça escolar.

• Es considerarà falta de puntualitat el fet d’entrar dins de la classe quan la resta de l’alumnat i el professorat ja es disposi a iniciar el seu treball. Quan un alumne/a del Cicle Mitjà o Superior arribi tard, i la classe hagi començat, no podrà entrar a l’aula fins al canvi de sessió. Només es podrà entrar, en el cas que vingui del metge i porti el justificant mèdic corresponent.

• Només es permetrà sortir de l’escola en horari escolar (per a l’alumnat que fa ús del servei de menjador l’horari és de 9h a 16’30h) a aquell alumnat que porti una autorització de la família degudament signada i prèvia autorització del professorat. Tot l’alumnat , haurà de ser recollit pel pare, mare o tutor/a legal, a consergeria.

Entrades i sortides

• Les entrades i sortides de tot l’alumnat i acompanyants , al centre, és exclusivament per la porta d’accés al pati del carrer Isabel Julià.

• L’horari d’obertura i tancament de portes d’entrada al recinte es regirà d’acord amb les següents franges:
Matí: Obertura a les 8:50h. tancament a les 9:07 aproximadament
Migdia: Obertura a les 12:25h; tancament a les 12:35h
Tarda: Obertura a les 14:55h; tancament a les 15:05h
Última hora tarda: Obertura a les 16:25; tancament a les 16:45h

Preguem es respectin aquests horaris establerts. Un cop tancades les portes a les 16:45h ningú podrà romandre pati del centre, a excepció de l’alumnat que inicia les seves activitats extraescolars.

• Per a facilitar l’ organització de les entrades i sortides, demanem que els acompanyants de l’alumnat dels cicle mitjà i superior esperin fora del recinte, o al replà, just a la porta d’entrada. Els i les acompanyants de l’alumnat d’educació infantil podrà entrar fins la porta de l’aula i les famílies del cicle inicial esperaran al porxo.

• A l’hora d’entrada, pel matí i per la tarda no està permès que l’alumnat jugui a pilota,

• L’alumnat de Primària, en sentir la música, entrarà a l’edifici per la porta del porxo sense fer files (excepte els qui tenen entrada directa a l’aula des del pati i l’alumnat de P5 que entra per l’altra porta d’accés a l’edifici). El professorat acollirà el seu alumnat a classe.

• Els dies de pluja, per tal de facilitar l’accés, s’obrirà també la porta principal del carrer Rafael Llopart.

Recollida alumnat

•    Les famílies han de venir a buscar els seus fills/es puntualment a l’ hora que acaba l’horari de classes. Si es produeix un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, s’intentarà contactar amb la família. Esgotats els intents de comunicació amb la família i transcorregut un marge de temps prudencial, es comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local que realitzarà les actuacions pertinents per lliurar-lo a la seva custòdia.

•    La reiteració freqüent d’aquest fet, serà tractada de manera similar als supòsits d’absentisme.

L'Agenda Escolar

•    Tot l’alumnat, des de 1er. fins a 6è. de Primària, ha de tenir una Agenda Escolar. És obligatori dur-la sempre a l’escola.

•    L’Agenda és una eina d’organització. L’alumnat hi haurà de reflectir, dia a dia, totes aquelles activitats escolars que ha de realitzar i haurà d’estar degudament conservada.

•    L’Agenda és també una eina de comunicació entre família i escola. A l’Agenda s’anotaran totes aquelles observacions o justificacions que la família de l’alumne/a vol fer saber al professorat, així com també tots aquells avisos o sancions que rebi l’alumnat per part del professorat.

•    La família té l’obligació de mirar diàriament l’agenda del seu fill/a per tal de poder controlar el seu treball escolar i de signar, quan sigui el cas, els avisos o sancions que el professorat hi anoti.

•    En cas de pèrdua de l’agenda s’haurà de reposar immediatament.

Durant les classes

•    L’alumnat assistirà a classe amb tot el material requerit pel professorat. Cada alumne/a es farà responsable del seu material, així com del que l’escola li confiï.

•    Es procurarà que durant les classes i entre classe i classe no s’utilitzi el servei de WC, excepte en aquells casos en que el professorat ho consideri necessari.

•    No es poden consumir productes alimentaris, begudes, ni llaminadures a les aules.

•    Durant l’horari de classe, l’alumnat no podrà distreure’s jugant amb cap mena d’entreteniments com ara, cromos, enganxines, ninots,…. En cas de produir-se aquesta situació el professorat els retirarà, quedant sota la seva custòdia.

•    No està permès portar telèfons mòbil al centre. En el supòsit que la família requereixi que el seu fill/a porti el mòbil a l’escola , ho ha de comunicar al tutor/a, per tal que en tingui coneixement. Tot i així l’escola no es fa responsable del mòbil en cas de pèrdua, sostracció, o mal ús. L’alumne té el deure de tenir-lo, apagat o en silenci, custodiat dins la seva motxilla, amb la prohibició explícita de treure’l durant les hores de classe, al patí o al menjador. Si l’alumne transgredeix aquestes normes li serà automàticament retirat, i  es retornarà a la família a partir de l’endemà de l’incident.

Educació Física i Psicomotricitat

•    És obligatori portar l’equip d’Educació Física requerit pel professorat especialista. Hi ha una equipació pròpia de l’escola que es pot adquirir, amb caràcter voluntari, demanant informació a l’AMPA.

•    En cas de baixa mèdica o exempció per a l’Ed. Física i/o  activitats aquàtiques, com ara la Natació/Vela caldrà justificar-ho amb un certificat mèdic.

•    L’alumnat de vela, un cop finalitzada l’activitat, no torna al centre , surten directament des del Club de vela.

Pati

•    Es prohibeixen els jocs excessivament forts. No es permet portar pilotes de cuir, de plàstic dur o de bàsquet, així com tampoc  patins o monopatins.

•    L’alumnat ha de vetllar i no fer mal ús de les instal·lacions de joc. És convenient que se segueixin aquestes mateixes normes, tant si estan amb el professorat com si van acompanyats de llurs famílies.

•    L’estona del pati és el moment oportú per a que l’alumnat pugui esmorzar. Es recomana que portin aliments saludables. Seguint aquesta línea, d’educar el nostre alumnat en l’adquisició d’hàbits alimentaris equilibrats i saludables, tots els divendres han de portar per esmorzar una peça de fruita. No està permès portar begudes en llauna o vidre

Llibres de text

•    La gestió dels llibres de text va a càrrec de l’AMPA i  són cedits per l’escola a totes aquelles famílies que formen part del projecte “Lllibrestalvi”. Per poder participar en el projecte, cal haver estat associat a l’AMPA  al llarg de tots els anys d’escolarització de l’alumne/a al centre i haver pagat les quotes corresponents.

•    Correspon a les famílies vetllar pel bon manteniment a fi que aquests llibres siguin retornats a final de curs en el millor estat possible. Això representa que:

–    Cal mantenir els llibres amb els folres.
–    Cal transportar els llibres amb cura i no malmetre’n les tapes ni els fulls.
–    No està permès escriure-hi absolutament res.

•    En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre, s’haurà d’abonar el seu import.

•    Per tal de fer possible la continuïtat del Projecte “Llibrestlavi” es requereix indispensablement la participació de totes les famílies en les tasques,  de revisió i conservació dels llibres, durant la primera setmana de juliol. En cas contrari no es podrà garantir la seva continuïtat.

Normes sanitàries

•    Administració medicaments. Per a administrar medicaments a l’alumnat, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu, cal que la família aporti un escrit signat, on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al seu fill/a la medicació prescrita. En aquest escrit hi ha de constar el nom de l’alumne/a, el nom del medicament, la dosis i l’hora. També cal portar la recepta o informe mèdic. En cas contrari no es permetrà la seva administració.

•    Deteccció polls. En el cas que a un alumne/a se li detectin polls, s’avisarà immediatament a la família per tal que el vinguin a buscar i iniciar el tractament antiparàsits. Aquest consisteix en l’aplicació d’una loció, crema, o xampú adients, i la eliminació total de les llémenes. El nen/a podrà incorporar-se al centre l’endemà mateix, sempre i quan es verifiqui que s’ha iniciat el tractament. És important que tot l’alumnat amb paràsits sigui tractat per evitar contagis.

•    Febre o mal estar. Així mateix quan un nen/a tingui febre o mal estar s’avisarà  a la família  per tal que vinguin a buscar-lo. En cas de tenir febre o estar en un procés víric o contagiós  l’alumne/a haurà de romandre a casa.

•    Accident. Si l’alumne/a es fa mal en horari escolar i requereixi ser atès/a d’urgència  per un metge, es sol·licitarà a la família d’acompanyar-lo. En cas d’ impossibilitat per part de la família, serà l’escola qui el durà .

•    Tabaquisme. Recordeu que està prohibit fumar en qualsevol de les dependències del centre i no està permesa l’entrada d’animals al recinte escolar.

Mesures disciplinàries

L’escola és un espai de relacions i convivència i com a tal ha d’adoptar les normes i els mecanismes que afavoreixin l’exercici dels drets i els deures de l’alumnat.
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets de la resta dels membres de la comunitat, es per això que sempre i quan es produeixin actes contraris a les normes de convivència del centre s’aplicaran les mesures correctores o sancionadores tipificades en el Reglament de Règim Intern. En cas de ser reiterats o greus, seran resolts per la Comissió de Convivència del Consell Escolar, que d’acord amb les seves atribucions, pot sancionar l’alumnat amb comportament poc adequat.